Politica de privadesa

La nostra Política de Privadesa estableix els termes en què DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris en el moment d’utilitzar el nostre lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris i usuàries. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal, ho fem assegurant que només es farà servir d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem que revisi contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa aplicable a Espanya, i especialment, a la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i a l’REGLAMENT (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la resta de normativa actualment vigent, la vigent Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta aplicació.

DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT SL com a titular d’aquesta pàgina web WWW.DELFIS.ES l’informa que les dades sol·licitades a través dels formularis de recollida existents en aquesta pàgina seran tractats, en tot moment, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L’accés a la nostra pàgina web per part de l’usuari o usuària és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les Condicions generals d’ús vigents en el moment de l’accés.

Els usuaris / es garantiran i respondran, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud i autenticitat de les dades de caràcter personal facilitades. Si la persona usuària va facilitar dades de caràcter personal de tercers a través de la present pàgina web, haurà d’informar prèviament a aquests, de el contingut de la clàusula de protecció de dades que sigui aplicable per la usuària / o, així com obtenir el seu consentiment , sempre que sigui necessari. En virtut de la legislació vigent es requereix l’edat mínima de 14 anys per proporcionar dades de caràcter personal en aquest lloc web.

 • Informació que és recollida: El nostre lloc web podrà recollir la següent informació personal: nom, informació de contacte (com la seva adreça de correu electrònic) i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per processar les seves sol·licituds o realitzar un lliurament o facturació.
 • Finalitat de la informació recollida: El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre d’usuaris i millorar els nostres productes i serveis.
 • Legitimació: La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals o l’execució d’un contracte o precontracte que consta entre les dues parts.
 • Garantir la protecció de les dades: DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L està altament compromès per complir amb el deure de mantenir la seva informació segura. Fem servir els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap accés no autoritzat.
 • Termini de conservació de les dades: Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de supressió, oposició o limitació a el tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i de el trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
 • Cessió de dades: Aquesta companyia no vendrà, cedirà o distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment. Dins de la relació contractual establerta amb els clients i clientes, a les seves dades personals d’identificació podran tenir accés tercers col·laboradors amb l’exclusiva finalitat d’executar el servei contractat per l’usuari. Vostè podrà negar-se de forma expressa a la cessió de les seves dades que com a client hagi facilitat en el moment de contractar les prestacions de DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT SL Les dades que es facilitin a l’omplir el formulari contingut en aquest lloc web no seran cedides a cap una altra empresa i passaran a formar part del tractament de potencials clients registrat per DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC i SALUT SL
 • Transferència internacional de dades: DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L no realitza transmissions internacionals fora de la Unió Europea de les dades de caràcter personal que sotmet a tractament.
 • Exercici dels seus drets: En qualitat d’interessada o interessat i titular de les dades de caràcter personal sotmeses a tractament per part de DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L té dret a exercir els següents drets:
  • Dret d’accés: dret a conèixer i obtenir informació sobre les dades que li siguin propis i que estem sotmetent a tractament.
  • Dret de rectificació: dret a corregir o modificar les dades proporcionades en el seu moment que siguin inexactes o incompletes.
  • Dret de supressió: dret a sol·licitar l’eliminació de les dades de caràcter personal sotmeses a tractament per part de DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L
  • Dret d’oposició: variant de el dret de supressió quan la base de el tractament sigui l’interès legítim.
  • Dret de limitació: dret a delimitar l’ús de les dades personals fins que aquests siguin eliminats i / o a limitar la seva eliminació.
  • Portabilitat de les dades: dret a que les seves dades siguin facilitades a un altre responsable del tractament sense cap impediment.

Vostè té dret a exercir aquests drets en qualsevol moment i a obtenir resposta a la seva sol·licitud per part de DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L en el termini màxim d’un mes, ampliable a tres per motius justificats. Per a l’exercici d’aquests drets haurà d’enviar una sol·licitud en la qual s’adjunti una còpia del seu DNI a l’adreça CARRER BORRELL Nº 10, BAIX – C.P. 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA) o via correu electrònic a SERGIO@DELFIS.ES. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es) si considerés vulnerats els seus drets en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L Es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.